S.V. DONIA - Samen naar een nieuw sportcomplex

Faq

MEEST GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN MET BETREKKING TOT HET NIEUWE SPORTPARK
De Stuurgroep Donia heeft afgesproken om haar achterbannen te informeren over de huidige stand van zaken, en om hen te vragen of “we door kunnen en mogen gaan op de ingeslagen weg”. Tevens werd de achterbannen de gelegenheid geboden om vragen te stellen. Hiertoe hebben de drie verenigingen inloopavonden georganiseerd (op 16, 22 en 23 mei 2023). Tijdens deze inloopavonden hebben de drie verenigingen elk dezelfde presentatie gehouden. Na deze presentatie kregen de bezoekers de kans om schriftelijk vragen te stellen. Onderstaand een overzicht van de bij de drie verenigingen gestelde vragen:
(klik op de vraag voor het antwoord)

1. De Stuurgroep pleit voor een nieuwe vereniging. Hoe komt het dan met de prestatiegerichte en met de recreatieve teams op de zaterdagen en zondagen?

Antwoord: Uitgangspunt is dat van de huidige drie verenigingen hun prestatieteams op hetzelfde niveau blijven voetballen. Dat betekent dat (op het moment van schrijven) het eerste zaterdagteam van de nieuwe vereniging in de 2e klasse ingedeeld wordt, en het eerste zondag-team in de 3e klasse. De overige teams worden in overleg met de drie verenigingen ingedeeld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het zaalvoetbal, 7 x 7 voetbal, damesvoetbal, wellicht G-voetbal, wellicht Walking Football, etc.

2. Wat is de invloed van de bouw van de school op het huidige hoofdveld van Renado qua
- Snelheid
- Druk
- Organisatie?

Antwoord: Renado heeft in een eerder stadium vast laten leggen dat de verhuizing van de club op basis van “gelijk oversteken” uitgevoerd zal worden. Dit betekent dat het nieuwe sportpark gereed voor gebruik moet zijn alvorens Renado haar huidige complex verlaat. Welke druk de scholen uitoefenen om de bouw van de nieuwe school te realiseren en welke gevolgen dit zal hebben is bij de Stuurgroep niet bekend.

3. Krijgen we als clubleden ook inspraak op het design van de kantine en/of bijvoorbeeld het tenue?
4. Is er gesproken over tribunes? Of eventueel ruimte daarvoor vrijhouden voor in de toekomst?
5. Komt er ook een pannakooi?

Antwoord: De antwoorden op deze drie vragen hebben we gecombineerd. Er zullen nog vele momenten zijn waarop we de achterbannen zullen raadplegen. De Stuurgroep is voornemens om een commissie “Clubcultuur” in het leven te roepen, met daarin deelnemers van elk van de drie moederverenigingen. Rondom de nieuwe opstal zal ruimte worden gehouden voor verschillende faciliteiten. Dat zou een pannakooi kunnen zijn, maar ook een tribune langs het hoofdveld tegenover de opstal. Een staantribune nabij de opstal (bijvoorbeeld drie treden hoog) is ook een mogelijkheid. Hierin zullen we op een later moment keuzes moeten maken. Dat heeft op dit moment dus geen prioriteit. Datzelfde geldt voor een eventueel nieuwe naam, logo en clubkleuren. Om deze te bepalen is het uitroepen van een wedstrijd een optie….: Wie bedenkt een goede naam? Goede clubkleuren? Een goed logo? Hierover wordt nog stevig nagedacht. Uiteraard zullen we ook de jeugd hierin betrekken.

6. Is het mogelijk om de presentatie via de mail of een print te krijgen. Niet alles is even goed zichtbaar. En de tijdslijn is nog niet geheel duidelijk. Zo te zien 2025 opening nieuw sportpark. Blijft die datum staan?

Antwoord: Uiteraard mag de presentatie worden gedeeld. De Stuurgroep is bezig met het optuigen van een nieuwe website, die op dit moment nog de werknaam Donia zal krijgen. Zodra die in de lucht is wordt deze presentatie daarop gezet, evenals toekomstige nieuwsbrieven. Op die wijze proberen wij te bewerkstelligen dat elke belangstellende op hetzelfde moment over hetzelfde nieuws kan beschikken. We proberen transparantie en openheid te betrachten. Wellicht organiseren we komende infoavonden gezamenlijk, dus met VVI, Renado en Langweer samen.

7. Het perceel Venusstraat 14 vanaf parkeerplaatsen / velden “onzichtbaar” houden. Verlichting zodanig plaatsen dat Venusstraat 14 er niet mee verlicht wordt.

Antwoord: Deze aanbevelingen worden door de Stuurgroep meegenomen in de gesprekken met De Fryske Marren.

8. Tips: Hydraloop Leeuwarden, bekijk dit op Google. Nieuw, innovatief bedrijf dat kan zorgen voor waterbesparing. Zie ook ONT Drachten. Parkeerterrein voorzien van zonnecollectoren, voorbeeld Swimfun in Joure.

Antwoord: De Stuurgroep is druk bezig met het ontwerpen van een complex “met 0 op de meter”. Uiteraard nemen we deze tips mee, maar er worden ook professionals ingehuurd die hier veel verstand van hebben.

9. Welke compensatie krijgen de dorpen in ruil voor het vertrek van de voetbalclubs?

Antwoord: Daar bemoeit de Stuurgroep zich niet mee. De Stuurgroep heeft richting DFM meerdere malen aangegeven dat de dorpen inderdaad compensatie behoeven. De invulling daarvan is echter een zaak tussen DFM en de diverse Plaatselijk Belang verenigingen.

10. Kan de frequentie van het uitbrengen van nieuwsbrieven omhoog?

Antwoord: Dat kan zeker. Dat kan wel met zich meebrengen dat er af en toe nieuwsbrieven uitgaan waarin staat dat er op dat moment geen nieuws is. Dat is voor de vragensteller geen probleem. Ook als er even geen nieuws is, is dat goed om te weten. Zo blijven zo veel mogelijk mensen betrokken.

11. Komt er een pachter in de kantine?

Antwoord: Nee. Insteek van de Stuurgroep is om de kantinebemensing met vrijwilligers in te vullen. Daarmee genereren we immers ook zoveel mogelijk inkomsten.

12. Wordt het hoofdveld een kunstgrasveld, of natuurgras?

Antwoord: Om deze keuze definitief te kunnen maken zal de Stuurgroep overleg plegen met de KNVB. Ook zal de Stuurgroep de spelers raadplegen. Wellicht dat er ook nog andere typen velden zijn die in aanmerking kunnen komen. Tot slot speelt ook een rol welke van de vier beoogde velden verlichting mogen krijgen (we moeten voldoende trainings- en speelfaciliteiten creëren).

13. Betaalt DFM het gehele complex, dus inclusief de opstal?

Antwoord: Uitgangspunt was aanvankelijk dat DFM de velden en de infrastructuur betaalt, en de clubs de opstal. Inmiddels zijn we wat jaren verder, en is gebleken dat de kostprijs van de opstal de afgelopen jaren fors is gestegen. Los daarvan is de Stuurgroep van mening dat de functie van het nieuwe sportpark veel verder gaat dan alleen “een voetbalcomplex”. Het moet onderdeel uit gaan maken van een sportzone, zo is de visie van de Stuurgroep. Feit is dat de drie verenigingen de opstal, zoals zij die voor ogen hebben, niet kunnen betalen. Een ander uitgangspunt is dat de Stuurgroep de jeugd niet met een grote schuld wil achterlaten. Er wordt dus naar een oplossing gezocht. Deel van die oplossing is om vast te stellen wat we als drie clubs kunnen inbrengen, dus daarmee zijn we nu bezig. Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar mogelijke subsidies. En er zal een fors deel “zelfwerkzaamheid” van de clubs worden gevraagd. Ondertussen is DFM bezig met het schrijven van beleid voor het “mede kunnen realiseren van opstallen” (dat beleid is er nu nog niet) zodat ook zij gelden kunnen vrijmaken. Samenvattend: de Stuurgroep gaat er vanuit dat zij er samen met DFM wel uitkomt.

14. Komen er kleedkamers met verschillende oppervlaktes?

Antwoord: Ja, dat is wel onze insteek. Er komen als het aan de Stuurgroep ligt kleedkamers voor trainingsselecties, voetbalselecties van elftallen en voetbalselecties van zeventallen. Dit gebeurt in overleg met de KNVB.

15. Komt er een stichtingsbestuur? Dan goed kijken naar de daarvoor geldende regels, die zijn namelijk sinds 2019 gewijzigd.

Antwoord: Het optuigen van de nieuwe organisatie zal in overleg met KNVB, juristen en notarissen en andere specialisten geschieden.

16. Als een stichting eigenaar van het nieuwe complex wordt, en het voetbal huurt de accommodatie…. Kan die stichting dan bijvoorbeeld de voorkeur geven aan het organiseren van een concert op zaterdag of zondag? En daarmee het voetval in de weg zitten?

Antwoord: De stichting die de opstal gaat exploiteren wordt met een voetbalachtergrond in het hoofd opgericht. Los daarvan zullen er contracten en overeenkomsten worden opgesteld waarin een en ander nauwkeurig zal worden vastgelegd.

17. Kan de gezelligheid, de cultuur en de leefbaarheid bij de drie clubs worden meegenomen naar de nieuwe vereniging?

Antwoord: Zie het antwoord op de vragen 3, 4 en 5. Een nog in het leven te roepen Commissie Clubcultuur (met leden uit elk van de drie verenigingen) moet zich hiervoor in gaan zetten.

18. De jeugd voetbalt al tijden samen, die weten al niet beter. Dat moet met de senioren toch ook kunnen?

Antwoord: Daar is de Stuurgroep het volmondig mee eens.

19. Wat kan een nieuwe voetbalvereniging ons bieden?

Antwoord:

  • Prachtige, nieuwe, toekomstbestendige accommodatie.
  • Een “0 op de meter sportpark” (energieneutraal).
  • Regionale functie, en dus ook aantrekkingskracht.
  • Bredere inzetbaarheid (richting sportzone).
  • Grotere toernooien kunnen organiseren.
  • Alle dagen van de week open voor sport en gezelligheid.
  • Combinaties met andere sporten.
  • Wellicht krachthonk – sportschool inpasbaar. En zo kunnen we nog wel even doorgaan…..

20. Wie zijn de grootste belanghebbenden?

Antwoord: Dat is op de eerste plaats de voetballende jeugd in de gehele regio. Daarnaast ook de senioren van de drie verenigingen. Immers: om de continuïteit van het voetbal in de regio voor lange tijd te kunnen waarborgen dienen wij onze krachten te bundelen. En ook DFM heeft belang bij dit sportpark. Daarmee vervalt niet alleen het (kostbare!) onderhoud aan drie verouderde parken, maar daarmee wordt ook het startsein voor gewenste ontwikkelingen in de betrokken dorpen gegeven.
Tijdens de inloopavonden is gebleken dat de grote meerderheid van de bezoekers de Stuurgroep het mandaat gegeven heeft om door te gaan op deze ingeslagen weg. Daarmee geven jullie aan dat we op de juiste weg zijn. Daarvoor zijn wij jullie dankbaar! We houden jullie op de hoogte van onze stappen om te komen tot een fantastisch nieuw sportpark, waarop alle voetbal(st)ers uit de wijde omgeving een prima plek kunnen vinden!
Copyright © 2024 SV DONIA.
Techniek, design & hosting aangeboden door Somar Webdesign St.Nicolaasga